Sunākstes pamatskolas skolēni aktīvi līdzdarbojas skolas sabiedriskajā un kultūras dzīvē. 

Skolēni paši organizē un vada pasākumus un konkursus, kas kļuvuši par tradīcijām:
     1. septembris- Zinību diena.
     Skolotāju dienas svinības.
     Ekskursijas, iepazīstot Latvijas novadus.
     Izteiksmīgas runas konkurss "Zvirbulis".
     18. novembra svinības.
     Ziemassvētku uzvedums.
     Popiela.
     Konkurss "Knīpa un knauķis"(1.- 4. klase).
     Konkurss "Erudīts".
     Ģimeņu vakars.
     Pēdējais zvans.
     Izlaidums.

Skolā darbojas: 
     ritmika 1.- 4. klasei,
     dejas 5.- 7. klasei, 
     ārpusklases darba organizatoru pulciņš,
     mazpulks.

 1999.\2000. m.g. skolas ārpusstundu darbā galvenais mērķis ir 5.- 7. klašu deju kolektīva gatavošanās skolēnu deju un dziesmu svētkiem 2000.gada jūnijā Rīgā.

Sunākstes pamatskolā aktīvu sagatavošanās darbu Latvijas skolu jaunatnes Deju svētkiem veic 5.-7. klašu deju kolektīvs. Tā vadītājs Andris Kivlenieks ar dejotājiem strādā divus gadus. Daudzus iepriekšējos gadus Sunākstes skolā un pagastā ar dejotājiem strādāja deju entuziaste sk. Anna Mīlīgā. Dejotāji ir aktīvi pašdarbnieki skolas un pagasta organizētajos pasākumos. Ar lielu prieku atceramies pagājušā gada rajona skolēnu deju svētkus Pļaviņās. Nu jau otro gadu uz kopīgu koncertu mūs aicina ciemos Jaunjelgavas vidusskola. Arī šogad labprāt piedalīsimies rajona organizētajos pasākumos un esam apņēmības pilni cīnīties par tiesībām dejot republikas Deju svētkos.